Adatkezelési nyilatkozat

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a a 95/46/ES rendelet hatályon kívüli helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „EU Rendelet“) alapján

A European National Panels s.r.o. vállalat, IČO: 24309427, székhely: Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság (a továbbiakban „Fenntartó“ vagy „Cseh Nemzeti Panel“) kijelenti, hogy minden egyes személyes adat, melyet piackutatási célból kezel, szigorúan bizalmas adatnak számít, és a személyes adatok védelmét érintő hatályos alkalmazandó jogszabályok alapján kezelik őket. A Fenntartó a 12. sz. EU Rendelet alapján tájékoztatja Önt személyes adatainak kezeléséről és jogairól.

A Fenntartó az alábbi vállalatok tulajdonában van: 1. Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, székhely: Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Cseh Köztársaság; 2. NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, székhely: U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Cseh Köztársaság; 3. STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, székhely: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Cseh Köztársaság – a továbbiakban „Tulajdonostársak“. A Tulajdonostársak a SIMAR szervezet (Piackutató és Közvélemény-kutató Szervezetek Egyesülete) tagjai. A Fenntartó minden egyes tevékenysége, beleértve a személyes adatok kezelését is, az ICC/ESOMAR kódexek, a SIMAR szabályzata és a vállalkozási irányelvek alapján valósul meg.

Fogalomtár

Adatvédelmi felelős: egy olyan szubjektum, aki vagy amely meghatározza, hogy hogyan és milyen mértékben lesznek kezelve a személyes adatok. Az Ön személyes adatainak esetében, melyek nélkülözhetetlenek a szolgáltatás működtetéséhez, valamint a megfelelő kutatások kiválasztására és a jutalmak kézbesítésére szolgálnak, mi, a Cseh Nemzeti Panel vagyunk az adatvédelmi felelősök.

Adatvédelmi felelősök vagyunk saját kutatási projektjeink esetében is (azoknál a kérdőíveknél, melyek a narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, nacionalenpanel.bg, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu domainokon futnak).

A mediaresearch.cz (Nielsen Admosphere, a.s. számára), stemmark.cz (STEM/MARK, a.s.) és nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.) domainokon végzett kutatások során néhány esetben a kutatás megrendelőjeként illetékes Tulajdonostársaink adatvédelmi felelősökké válhatnak.

A fent említetett domainokon kívüli, a Fenntartó által közvetített kutatásokban adott válaszait az oldalainkon álnevesítjük: a kutatás megrendelőjének nincsen hozzáférése az Ön nevéhez és elérhetőségéhez, egy véletlen megoldó kulcsot kap, amely segít nekünk abban, hogy jutalmat írjunk jóvá a kutatás kitöltése után. A megbízó számára az Ön adatai névtelenek maradnak, nincs személyi adat jellegük. Kérjük, hogy vegye tudomásul, amennyiben a kutatás során úgy dönt, hogy olyan adatokat ad meg, amelyek alapján közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet Önt, akkor a válaszai nem lesznek anonimek, személyes adatokká válhatnak, és az adatok kezelője a kutatás megrendelője lesz.

Adatkezelő: olyan szubjektum, aki vagy amely a személyes adatok kezelését végzi az Adatvédelmi felelős utasítására. Az Adatkezelő feladatát pl. Tulajdonostársaink vagy más vállalatok láthatják el (akik az Ön regisztrációjának telefonos hitelesítését végzik számunkra).

Adatalany: olyan fizikai személy, akinek kezelik a személyes adatait. A kutatási projektek esetében ezek Önök, a mi válaszadóink. Továbbá Adatalanyok lehetnek ügyfeleink, az együttműködés iránt érdeklődők, az álláspályázatainkra jelentkezők és munkavállalóink is.

Személyes adat minden olyan információ az azonosított vagy azonosítható fizikai személyről, vagyis emberről, akikről tudjuk vagy képesek vagyunk meghatározni, hogy konkrétan kiről van szó. Személyes adat lehet pl. a név, a telefonszám, az életkorról vagy a kedvenc joghurtról szóló adat.

Cookie: egy kisebb adathalmaz, amely az Ön webszerveréről a böngészőbe van küldve, és mentésre kerül a felhasználó lemezén. Célja a weboldalak működésének optimalizálása és a szolgáltatás személyre szabása az egyes paneltagok számára. Ezeknek a fájloknak köszönhetően a weblap egy meghatározott ideig információkat őriz meg a felhasználó konkrét lépéseiről és preferenciáiról (ilyen pl. a felhasználó név, nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások), így ezeket a webhely újbóli felkeresése során vagy egyes lapjainak megjelenítésénél nem kell újból megadnia.

A weblap működésének optimalizálásán kívül a cookie fájlokat a felhasználó viselkedésének követésére is használni lehet, akár a Fenntartó weblapján kívül is (pl. milyen más oldalakat látogatott meg vagy az internetes böngészés során milyen reklámoknak volt kitéve), vagy analitikus funkciót is betölthetnek (a weblap felhasználóinak összesített viselkedési eredményei).

Adatkezelés: azon tevékenységek, melyeket a személyes adatokkal el lehet végezni – pl. azok gyűjtése, nyilvántartása, elhelyezése, terjesztése, használata, törlése, stb. Ez lehet pl. annak az információnak a felhasználása, hogy Ön 33 éves férfi, és ezért nem kellene kapnia olyan kérdőívet, melyet 45 évnél idősebb hölgyek számára készítettek. A munkavállalók esetében a személyes adatok felhasználása a munkaszerződés elkészítése miatt lehet szükséges, vagy válasz lehet az ügyfél kérésére.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon zajló kezelése, hogy azokat már nem lehet kiegészítő információk nélkül konkrét fizikai személyhez rendelni. A kiegészítő információk külön vannak tárolva, és a hatályos technikai és szervezeti intézkedések vonatkoznak rájuk. Kutatási projekt esetében pl. olyan helyzetről lehet szó, amikor a feldolgozás során az Ön személyes adatait egy számsorból álló kóddal helyettesítjük egy meghatározott kulcs alapján. A kulcs ismerete nélkül illetéktelen személy nem azonosíthatja, hogy az adott számsor mögött éppen Ön rejtőzik.

Anonimizálás: az adatok közül azon személyes adatfájlok eltüntetése, melyek a konkrét személyt azonosítják vagy azonosíthatják. Az anonimizált információk tehát tartalmazhatnak az életkorra, nemre vonatkozó vagy az ember kedvenc joghurtjára vonatkozó adatokat, de nem tartalmaznak nevet és elérhetőséget. Az Adatvédelmi felelős vagy az Adatkezelő tehát pl. annyit tud, hogy létezik egy 33 éves férfi, aki szereti a joghurtot, de nem tudják, hogy az a valaki Ön.

Technikai és szervezeti intézkedések: olyan intézkedések, melyeket az Adatvédelmi felelős, tulajdonképpen az Adatkezelő vezet be, hogy biztosítsa a személyes adatok kezelésének biztonságát. Ez lehet pl. a már említett álnevesítés, a biztonsági berendezések biztosítása (számítógépek és szerverek), melyeken az adatkezelés zajlik, de ugyanúgy ide tartozik azon munkavállalók rendszeres képzése, akik a személyes adatokat kezelik.

Hogyan kezeli a Cseh Nemzeti Panel a személyes adatokat?

Pontosan mit csinálunk?

A Cseh Nemzeti Panel vállalat egy piackutatással és szociológiai kutatásokkal foglalkozó online panel Fenntartója, amely a válaszadóknak (a panel tagjainak) és ügyfeleknek (a kutatások megrendelőinek) részvételi lehetőséget közvetít különböző témákban folyó kutatásokhoz. Leginkább online kérdőívekben való részvételt továbbít, de korlátozott mértékben telefonos kutatásokat és személyesen zajló kérdőívezést is.

Ezeknek a kutatási projekteknek nem az egyén személyes adatainak gyűjtése a tárgya, az összegyűjtött adatok csoportosan kerülnek feldolgozásra, a megrendelőt a lakosság vagy egyes specifikus célcsoportok viselkedésével, hozzáállásával és véleményével kapcsolatos összesített információk érdeklik, nem pedig a konkrét egyénre vonatkozó információk.

A kutatási projekttel kapcsolatos munka során nem kerülhetjük el, hogy olyan adatokat kezeljünk, melyek egyes egyénektől, a mi esetünkben a válaszadóktól származnak. Ezeket a személyükre és véleményükre vonatkozó információkat önként bocsátják rendelkezésünkre, melyeket a megfelelő kutatás kiválasztására használunk a konkrét emberre és az adott kutatási célra vonatkozóan. Ez összhangban van az adatkezelési nyilatkozatban található információkkal, melyeket a regisztráció és a paneltagság során adott meg. Ugyanakkor elkötelezzük magunkat, hogy megvédjük válaszadóink magánéletét, a lehető legmagasabb mértékben álnevesített és anonimizált adatokat kezelünk, és az adatokat nem adjuk át jogosulatlan személyeknek.

Egyes esetekben adminisztratív okokból használnunk kell a személyes adatokat, pl. a válaszadók jutalmának kifizetése során. Minden esetben törekszünk arra, hogy a lehető legkisebb mértékben kelljen személyes adatokkal dolgoznunk. A technikai és szervezeti folyamataink úgy vannak beállítva az EU Rendelet és az etikai szabályzatok alapján, hogy védjék a válaszadók magánéletét.

Milyen mértékben és milyen szándékkal kezelünk személyes adatokat?

Az Ön személyes adatai olyan mértékben vannak kezelve, ahogy azokat rendelkezésünkre bocsájtotta, emellett ezeket a személyes adatokat az alábbi célokból is kezelhetjük:

 • válaszadók meghívása konkrét kutatásba és kutatási célokból – a Tagsági feltételek alapján valósul meg a szolgáltatás teljesítésének céljából, amiért a paneltag regisztrált, esetleg az adott válaszadó megadott hozzájárulása alapján,
 • a kutatási projektben való részvételért járó jutalom kifizetése,
 • adatkezelés további jogszabályok alapján (pl. Levéltári Törvény),
 • Adatvédelmi felelős jogos érdeke (adatok minőségének ellenőrzése, duplikált válaszadók kizárása, stb.).
 • szerződés megkötése (munkaszerződés, megállapodás munkatevékenységről, megbízási szerződés, stb.).
 • személyügyi célok – az álláshelyekre jelentkezők elküldött életrajzaiból szerzett személyes adatok kezelése, munkavállalók személyes adatainak kezelése, együttműködési ajánlattevés külső munkatársaknak, stb.
 • kereskedelmi célok – kérések kezelése, kutatási projekt megvalósítása, stb.

Hol szerzünk személyes adatokat?

Személyes adataihoz az alábbi módok egyikén juthatunk:

 • egyenesen Öntől kapjuk őket – önként megadott személyes adatok és további információk a paneltagság keretein belül vagy a kutatási projektben, megkeresés, elküldött életrajz, átadott névjegykártya vagy a szerződéses viszony lezárása alapján,
 • a kutatási projekt megbízójától szerezzük – ügyfelek/munkavállalók adatbázisai mindenekelőtt elérhetőségekkel, esetleg további személyes adatokkal,
 • automatizált módon – pl. a kutatási részvétel száma vagy a megszerzett és kiválasztott jutalommal kapcsolatos információk, stb.,
 • cookie-k elhelyezésével és egyéb hasonló technológiák használatával szerezzük őket a weblapjainkon,
 • külső munkatársaktól szerezzük – a kutatási projektbe történő toborzás során megadott személyes adatai, stb.,
 • saját adatbázisunk van, a válaszadók adatbázisa, melybe önkéntes alapon kinyilvánított hozzájárulással került.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az adatkezelés tárgyát rendszerint az alábbi személyes adat kategóriák képzik:

 • válaszadók, ügyfelek, munkavállalók, külső munkatársak azonosító adatai – vezetéknév fokozattal együtt, keresztnév, cím, cég és további céges adatok, születés ideje, személyi azonosító, személyi igazolvány száma,
 • válaszadók, ügyfelek, munkavállalók, külső munkatársak elérhetőségére vonatkozó adatok – e-mail, telefonszám,
 • általános szociodemográfiai jellemzők (nem, életkor, stb.),
 • fogyasztási szokásokkal kapcsolatos információk (pl. bevásárlási szokások, havi kiadások a kutatás megbízójánál, használt termékek és ehhez hasonló adatok), valamint olyan további adatok, melyeket a kutatási projektek keretében önként bocsát rendelkezésükre.
 • paneltagok azonosítószáma,
 • böngésző azonosítója mint pl. a cookie fájloknál, melyek egyes esetekben össze lehetnek kötve a válaszadó személyes adataival (pl. profil információk) és továbbíthatóak harmadik félnek aggregált kimenetek és viselkedési modellezés létrehozásának céljából,
 • fájl átviteli protokollok, melyek a cookie fájlokhoz hasonlóan segítenek a válaszadókról szóló információkat gyűjteni és tárolni, pl. IP cím, operációs rendszer, web böngésző típusa, interneten meglátogatott oldalak, stb.

A fenti személyes adatoknak mindig csak egy részét kezeljük, ez az adatkezelés konkrét céljától (pl. ügyfeleinknél nem kezeljük a személyi azonosítót vagy a személyi igazolvány számát), a kutatási projekt terjedelmétől függ, esetenként saját ügyfeleinkről szóló adatokat szolgáltatunk megbízóinknak.

Kiknek kezeljük a személyes adatait?

Válaszadók személyes adatai, akik rendszerint a panel tagjai, kisebb mértékben a kutatás megbízóihoz köthető ügyfelek és munkavállalók személyes adatai.

Ügyfeleink személyes adatai.

Munkavállalóink, külső munkatársaink és az álláshelyeinkre jelentkezők személyes adatai.

Kinek adunk át személyes adatokat?

Mindig próbálunk törekedni arra, hogy a lehető legkisebb mértékben adjunk tovább személyes adatokat (a kutatási projektekben anonimizálással, esetenként az adatok álnevesítésével). Egyes esetekben azonban nem tudjuk teljesen elkerülni (pl. a regisztráció telefonos hitelesítésénél, a kutatási adatok és a megbízó adatbázisának összekötése során, külső munkatársak igénybevételekor, a könyvelés során, stb.).

Egyes esetekben tehát a személyes adatok továbbítása valósulhat meg az alábbi felek felé:

 • a kutatási projekt megbízója (a válaszadókat erről mindig előre tájékoztatjuk),
 • további adatkezelők,
 • Társtulajdonosaink,
 • egyes esetekben harmadik fél, pl. a személyes adatok összekötése a cookie fájlokkal.
 • állami és egyéb szervek a törvényi kötelezettségek teljesítésének keretében, melyekről a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.

Hogyan kezeljük a személyes adatokat és hogyan védjük őket?

A személyes adatok kezelése a Fenntartó székhelyén történik egyes munkatársaink által, esetleg további kezelőkkel. Az adatkezelés számítógépes technika használatával valósul meg (főleg statisztikai, irodai és számlázási szoftverek segítségével, esetenként a Fenntartó saját applikációival), esetenként manuális módon is a levelekben található személyes adatoknál, hogy minden egyes személyes adatkezelési biztonsági alapelv be legyen tartva. A Fenntartó ebből a célból technikai és szervezeti intézkedéseket hozott a személyes adatok kezelésének biztosítására, főleg védelmi rendelkezéseket, hogy ne valósulhasson meg a személyes adatok jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférése, változtatása, megsemmisítése vagy elvesztése. Minden alany, akik számára hozzáférhetőek a személyes adatok, elfogadja a személyes adatokra vonatkozó érvényes jogszabályokat.

Milyen hosszan kezeljük a személyes adatokat?

Válaszadók személyes adatai

Személyes adataival a megfelelő kutatások kiválasztása során dolgozunk a paneltagság ideje alatt. A kutatási projektekből szerzett személyes adatokat a kutatás befejezése után maximum 6 hónapig őrizzük meg, amennyiben a jogi előírások vagy a kutatás megrendelőjével kötött szerződéses megállapodás másképp nem rendelkezik.

Ügyfelek személyes adatai

Az Ön személyes adatait a szerződésből, vagyis a konkrét kutatásból fakadó kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosítása miatt kezeljük, minimum a szerződéses időszak, vagyis a kutatási projekt alatt, leghosszabb esetben 3 évig az utolsó közös kutatási projekttől számítva.

A munkavállalók, külső munkatársak és az álláshelyekre jelentkezők személyes adatai

A munkavállalók személyes adatait 10 évig vagyunk kötelesek megőrizni, a bérlapokat 30 évig. A nyilvántartási lapokat 3 évig kell megőrizni. Külső munkatársaink esetében számlázási okokból 5 évig. Amennyiben álláspályázatot nyújtott be hozzánk, adatait 3 évig megőrizhetjük.

Milyen más adatkezelőket használunk?

A személyes adatok kezelésében egyes esetekben egyéb adatkezelők is segítenek:

 • kommunikációs platformok szolgáltatói (e-mail, naptár, megosztott dokumentumok),
 • külső vállalatok (pl. a jutalom kifizetésének céljából, regisztrációjának telefonos hitelesítése céljából),
 • külső munkatársak, akik megbízási, keret- vagy másfajta szerződés keretében személyes adatkezelést végeznek az egyes projektek keretén belül (válaszadókat segítő munkatársak, programozók, stb.),
 • harmadik fél, aki viselkedési modellezéshez és internetes tartalom megjelenítésének optimalizálásához szükséges adatokat használ (pl. cookie fájlokat).

Milyen jogai vannak a személyes adatokkal kapcsolatban?

Az információhoz való jog

Amennyiben személyes adatait kezeljük, bármikor jogában áll, hogy információkat szerezzen ingyen erről az adatkezelésről (főleg az adatvédelmi felelős és az adatkezelő azonosításáról, esetenként más adatkezelők azonosításáról, az adatkezelés céljára vonatkozó információkról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok címzettjeinek kategóriáiról, arról az időszakról, amely során a személyes adatokat kezelni és menteni fogják; minden elérhető információ a személyes adatok forrásáról; arról, hogy az adatkezelés az adatvédelmi felelős vagy harmadik személy jogos érdekei alapján történik; információk annak a valóságtartalmáról, hogy automatizált döntés valósul-e meg, beleértve a profilozást is). Készséggel adunk Önnek információkat, azonban amennyiben az Ön kérését egyértelműen indokolatlannak vagy elégtelennek ítéljük, különösen akkor, ha rendszeresen ismétlődik, megtagadhatjuk a kérés teljesítését, vagy pedig felszámolhatjuk a figyelembe vehető adminisztrációs költségek díját, amely a kért információk átadásával, a tájékoztatással és a szükséges feladatok elvégzésével kapcsolatos.

A javításhoz való jog

Amennyiben észreveszi, hogy azok a személyes adatok, melyeket Önről kezelünk, már nem aktuálisak, jogában áll kérni azok javítását.

A panasztételhez való jog

Amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatait nem az érvényes előírások szerint kezeljük, panasszal fordulhat hozzánk, és magyarázatot kérhet tőlünk, kérheti, hogy eltávolítsuk az így keletkezett állapotot, főleg a személyes adatok blokkolását, javítását, kiegészítését, törlését kérheti. Kérését az info@orszagospanel.hu címre küldje.

Jogában áll az illetékes ellenőrző szervnél panasszal élni a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. A Cseh Köztársaság Adatvédelmi Hivatala, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság.

Jog a hozzájárulás visszavonásához és a törléséhez

Adatkezelési hozzájárulását, melyet megadott nekünk, bármikor visszavonhatja, és ilyen esetben személyes adatait töröljük. A törléshez való jog nem érinti azokat a személyes adatokat, melyekre törvényi kötelezettségeink teljesítése vagy jogos érdekeink védelme miatt van szükségünk. Személyes adatai csak akkor kerülnek törlésre, amikor már nem lesznek szükségesek a kutatási projekt vagy másfajta együttműködés számára, vagy amennyiben a személyes adatok mentése más törvényben szabályozott okokból nem lesz elérhető, esetleg akkor, amennyiben a személyi adatok kezelésével kapcsolatos kifogását jogosnak ítélik meg.

Jog az adatkezelés korlátozásához

Jogában áll megkeresnie minket, hogy korlátozzuk az adatkezelést abban az esetben, amennyiben úgy véli, hogy azok a személyes adatok, melyekkel Önről rendelkezünk, pontatlanok, az adatkezelés nem zajlik az érvényes szabályozásokkal összhangban, az adott kutatási projekthez már nincs szükségünk személyes adatokra, amennyiben kifogást nyújt be és az elbírálás alatt van.

Jog az adatok hordozhatóságához

Abban az esetben, amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, vagy pedig az adatkezelés nélkülözhetetlen a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötés elfogadása előtti intézkedések végrehajtásához, és az adatkezelés automatizált módon működik, jogában áll megkeresnie minket, hogy rendelkezésére bocsássuk strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban azokat a személyes adatokat, melyeket Önről őrzünk.

Jog ahhoz, hogy ne legyen automatizált individuális döntéshozatal részese, beleértve a profilozást is

Jogában áll, hogy ne legyen egyetlen olyan döntéshozatalnak sem a tárgya, amely automatizált működésen alapszik, beleértve a profilozást is, melynek az Ön számára jogi következményei vannak, vagy egyéb hasonló módon érinti. Ez nem érvényes, amennyiben hozzájárulását adta az automatizált döntéshozatalhoz, valamint a profilozáshoz. Ez elkerülhetetlen a szerződéskötés miatt és teljesen jogszerű.

Mi történik akkor, ha személyes adatait nem kívánja a rendelkezésünkre bocsátani?

Nem történik semmi, ez Önnek jogában áll. Azonban lehetséges, hogy egyes kutatásokban nem vehet részt válaszadóként.

Amennyiben ügyfelünkként nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait, a kutatási projektek során jelentős mértékben nehezíti a kölcsönös együttműködést. Ugyanez vonatkozik a munkavállalóinkkal, külső munkatársainkkal való együttműködésre is, valamint az álláshelyekre jelentkezőkre is. Ennek ellenére is egyes adatait kezelnünk kell a jogi előírások alapján.

Kihez fordulhat?

Amennyiben bármilyen kiegészítő kérdése lenne, nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot. Hasonlóképpen abban az esetben is, amennyiben valamelyik jogát kívánja érvényesíteni.

Kapcsolat

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Praha 1, Cseh Köztársaság

E-mail: info@orszagospanel.hu